Projekty

Projekt „Innowacyjny system obróbki metali oparty na zaawansowanej analizie danych BIG DATA”

Innowacyjny system obróbki metali oparty na zaawansowanej analizie danych BIG DATA, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr umowy: RPMP.01.02.01-12-0190/18-00